Kursy instruktorskie

Osoby zainteresowane pracą w zakresie sportu wyczynowego (prowadzeniem zorganizowanych zajęć w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy) – wybierają kurs instruktora sportu w swojej dyscyplinie. Na legitymacji instruktorskiej wydrukowany jest europejski numer klasyfikacji zawodu instruktora sportu.

Kursy instruktora sportu prowadzone w Szkole Górskiej

Pracę charakteryzuje zestaw stałych czynności, dobieranych w zależności od poziomu zaawansowania, możliwości psychofizycznych i potrzeb uczestników zajęć.

Miejscem pracy instruktora są: kluby, ośrodki rekreacyjno-sportowe, place zabaw, świetlice, domy kultury.

Instruktor może prowadzić zajęcia w ramach wczasów, obozów i kolonii. Może być zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Na legitymacji instruktorskiej wydrukowany jest europejski numer klasyfikacji zawodu instruktora.

Formy szkolenia

Szkolenie stacjonarne – (w zakresie części teoretycznej – wykłady + seminaria) prowadzone jest na terenie Szkoły Górskiej przez wykładowców, którzy aktywnie kierują procesem przyswajania wiedzy i z pomocą których uczestnicy opracowują prace zaliczeniowe.

Szkolenie e-learning – (uczestnicy samodzielnie, we własnych domach, opracowują wymagany materiał na podstawie wykazu lektur i materiałów edukacyjnych Szkoły Górskiej oraz samodzielnie opracowują prace zaliczeniowe, korzystając z konsultacji prowadzonych przez wykładowców drogą elektroniczną).

Szkolenie indywidualne – termin i forma szkolenia dostosowywane są do potrzeb uczestnika. Cena: 3500 zł.

Egzamin na zakończenie kursu

Każdy kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Liczba godzin kursu oraz wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin teorii i praktyki odnotowane są w zaświadczeniu o ukończeniu kursu (zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Oprócz zaświadczenia, absolwenci otrzymują legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej.