English version

Erasmus+ Sport Keep Your Balance – 21st May 2024

Data Protection Notice

The SZKOŁA GÓRSKA Non-Public Continuous Education Institution Jerzy Suchodoła is committed to preserving your privacy. All personal data are dealt with in accordance with Regulation (EU) No 2018/1725 on the protection of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies1 („the data protection regulation”).

All important information are in the file bellow.


1 Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC Text with EEA relevance, OJ L 295, 21.11.2018, p. 39.

Polska wersja

Erasmus+ Sport Zachowaj równowagę – 21 maja 2024

Informacja o ochronie danych osobowych

Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Jerzy Suchodoła dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 w sprawie ochrony danych osobowych przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii1 (rozporządzenie o ochronie danych”).

Wszystkie istotne informacje znajdują się w pliku poniżej.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz w sprawie swobodnego przepływu takich osób danych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 1. 39.