NA GOŚCIŃCU KARIERY

ZAPYTANIA, PRZETARGI, KONKURSY

REALIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją w okresie 01.01.2016 – 31.07.2017 projektu „Na gościńcu kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-12- 0130/15) realizowanego w partnerstwie przez Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Lider) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją opieki nad dziećmi Uczestników/Uczestniczek projektu w trakcie odbywania przez nich indywidualnego poradnictwa, szkoleń zawodowych/staży.

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne do 25 roku życia. Osoby niepracujące, niekształcące się i nieszkolące się, zamieszkujące teren powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego, w tym osoby z niepełnosprawnością, młodzi rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie Miejsce realizacji usługi: ww. powiaty woj. małopolskiego.

Termin składania ofert do 22.08.2016 r., do godz. 15:00

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e’mail: poczta@stowarzyszenie-synergia.pl

W poniższym załączniku znajdą Państwo wzór dokumentu na którym składać należy ofertę.

(Upubliczniona w dniu 8 sierpnia 2016 r.)

Pobierz: Zapytanie ofertowe

Pobierz: Wzór oferty

REALIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU

Zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją opieki nad dziećmi Uczestników/Uczestniczek projektu w trakcie odbywania przez nich indywidualnego poradnictwa, szkoleń zawodowych/staży.

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne do 25 roku życia. Osoby niepracujące, niekształcące się i nieszkolące się, zamieszkujące teren powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego, w tym osoby z niepełnosprawnością, młodzi rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie

Miejsce realizacji usługi: ww. powiaty woj. małopolskiego.

(Upubliczniona w dniu 7 kwietnia 2016 r.)

Pobierz: Zapytanie ofertowe

Pobierz: Wzór oferty

ZAPEWNIENIE SAL SZKOLENIOWYCH DLA MAKSYMALNIE 120 UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Przedmiotem zapytania jest zapewnienie sal szkoleniowych dla maksymalnie 120 uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, pt. „Na gościńcu kariery”, nr projektu: POWR.01.02.02-12- 0130/15, zwanego dalej Projektem, podczas realizowanych przez nich szkoleń zawodowych.

(Upubliczniona w dniu 4 stycznia 2016 r.)

Pobierz: Zapytanie ofertowe

Pobierz: Wzór oferty

(1) DORADZTWO ZAWODOWE, (2) PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, (3) COACHING

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną na okres 01.01.2016-31.07.2017 rok, realizacją projektu „Na gościńcu kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wniosek o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.02-12-0130/15) realizowanego w partnerstwie przez Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Lider) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, zapraszamy do składania ofert związanych z realizacją poradnictwa w zakresie:

  • doradztwa zawodowego
  • poradnictwa psychologicznego
  • coachingu

dla 135 uczestników niniejszego projektu.

Uczestnicy projektu: osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotnych do 25 roku życia. Osoby niepracujące, niekształcące się i nieszkolące się, zamieszkujące teren powiatów woj. małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego, w tym osoby z niepełnosprawnością, młodzi rodzice powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie

Miejsce realizacji poradnictwa: ww. powiaty woj. małopolskiego.

Termin składania ofert do 12.01.2016 r., do godz. 15:00

Niniejsza procedura dotyczy rozeznania rynku w powyższym zakresie.

Miejsce składania: osobiście, kurierem, pocztą – adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, ul. Poniatowskiego 34/2, 40-055 Katowice, w godz. 9:00 – 17:00 lub na adres e’mail: poczta@stowarzyszenie-synergia.pl

W poniższych załącznikach znajdą Państwo informacje oraz wzory dokumentów na których składać należy ofertę.

(Upubliczniona w dniu 28 grudnia 2015 r.)

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo psychologiczne

Coaching

OPRACOWYWANIE NOWEJ USŁUGI KSZTAŁCENIA KADR SPORTU

Oferta zakupu usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowywaniem nowej usługi kształcenia kadr sportu w Szkole Górskiej, współfinansowanej  w kwocie do 100 000 zł brutto ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

(Upubliczniona w dniu 11 listopada 2015 r.)

Pobierz: Zapytanie ofertowe

Pobierz: Wzór oferty

KONTAKT – BIURO PROJEKTU

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu zlokalizowane na terenie Szkoły Górskiej

w Łętowem pod nr. 277 (34-733Mszana Dolna)

telefonicznie: 18 33 15 316 lub 601 230 460

Od 2 stycznia 2016 r. przyjmujemy zapisy