Kurs na kierownika/wychowawcę wypoczynku

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców.

Kursy na kierownika oraz wychowawcę prowadzone przez Szkołę Górską oparte są o najnowsze wytyczne, a ich przebieg nadzorowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W trakcie trwania kursu uczestnicy mają okazję zapoznać się z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami wyjazdów. Zajęcia teoretyczne odbywają się e-learningowo, zaś zajęcia praktyczne organizowane są w siedzibie Szkoły Górskiej.

Każdy z kursów kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży (zaświadczenie wydane jest na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)).

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

 • Czas trwania:
  • 10 godzin wykładów i zajęć praktycznych (wykłady – e-learning, praktyka – siedziba Szkoły Górskiej)
  • 1 godzina egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu
  Terminy:
  • wiosna/lato 2017
  • osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt
  Ceny:
  • 200 zł (od osoby w grupie co najmniej 15-osobowej)
  • 500 zł (szkolenie indywidualne)
 • Wymagania wstępne dla uczestnika kursu na kierownika wypoczynku:
  • spełnia warunek, o którym mowa w art. 92p ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • ukończył 18 lat,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.
 • Program kursu:
  1. Planowanie pracy wychowawczej
  2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy
  4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Zarezerwuj udział w kursie

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

 • Czas trwania:
  • 36 godzin wykładów i zajęć praktycznych (wykłady – e-learning, praktyka – siedziba Szkoły Górskiej)
  • 1 godzina egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu
  Terminy:
  • wiosna/lato 2017
  • osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt
  Ceny:
  • 200 zł (od osoby w grupie co najmniej 15-osobowej)
  • 500 zł (szkolenie indywidualne)
 • Wymagania wstępne dla uczestnika kursu na kierownika wypoczynku:
  • spełnia warunek, o którym mowa w art. 92p ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • ukończył 18 lat,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 • Program kursu:
  1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
  3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
  4. Ruch i rekreacja
  5. Turystyka i krajoznawstwo
  6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
  7. Zajęcia praktyczno-techniczne
  8. Prace społecznie użyteczne
  9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Zarezerwuj udział w kursie