Katalog metod aktywizacji przez trening

Katalog jest pracą zbiorową zrealizowaną przez trenerów Szkoły Górskiej – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i stowarzyszenia Mens@Corpore w ramach projektu „Międzynardowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.” Nr wniosku o przyznanie grantu: MWSO-4-2019-140. Nazwa projektu grantowego: ,,Aktywizacja zawodowa ludzi młodych poprzez trening sprawności psychofizycznej i motorycznej.”

Autorzy: Andrea Borney, Nicoletta Savoye, Jerzy Suchodoła
Redakcja: Teresa Przybylska

15 stycznia 2021 r.