Regulamin

dla uczestników kursów organizowanych przez Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego z dnia 21 listopada 2013 r.

Postanowienia ogólne
§1

 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Szkole Górskiej – Niepublicznej
  Placówce Kształcenia Ustawicznego
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  a. Organizatorze – oznacza to Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, która w dniu 19 lipca 2011 r. została wpisana do prowadzonej przez Starostę Powiatu Limanowskiego ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 30/2011
  b. Szkoleniu – oznacza szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej i wybrane przez osobę szkoloną z poniższej listy:
  · Kursy instruktora rekreacji ruchowej
  · Warsztaty aktualizujące i rozwijające wiedzę w zakresie różnych specjalności
  rekreacyjnych
  · Kursy umiejętności niezbędnych do wykonywania prac wysokościowych i dla operatorów
  ścianek wspinaczkowych
  · Kursy kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
  · Kurs animatora czasu wolnego
  c. Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Obowiązki Organizatora
§2

 1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z programem.
 2. O przyjęciu na Szkolenie oraz o szczegółach jego rozpoczęcia Organizator informuje Uczestnika pisemnie, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 3. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne, a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.
 4. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wystawia dla Uczestnika „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia” oraz legitymację instruktorską (tylko w przypadku kursów instruktora rekreacji, w przypadku pozostałych szkoleń na życzenie Uczestnika i za odrębną opłatą 50,00 zł).

Obowiązki Uczestnika
§3

 1. Uczestnik w celu przystąpienia do Szkolenia podejmuje następujące czynności:
  2.a. dokładnie wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.szkolagorska.eu, odpowiedni do wybranego przez siebie kursu
  2.b. dokonuje przedpłaty we wskazanym terminie oraz wnosi dopłatę do pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia,
  2.c. dostarcza komplet dokumentów uprawniających do przystąpienia do kursu najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Szkolenia. Organizator może wykupić zbiorowe ubezpieczenie NNW dla Uczestników kursów specjalistycznych na czas trwania Szkolenia. Wówczas Uczestnicy zostaną o tym poinformowani w informacji e-mail potwierdzającej uczestnictwo w Szkoleniu.
 3. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia dostarcza wszystkie dokumenty wymagane do uczestniczenia w wybranym przez siebie Szkoleniu.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności w zakresie jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia, pod rygorem przerwania Szkolenia.

Opłaty
§4

 1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku poszczególnych Szkoleń.
 2. Koszty uczestnictwa w Szkoleniu oraz koszty podróży i zakwaterowania ponosi Uczestnik lub instytucja delegująca na szkolenie.
 3. W chwili składania zgłoszenia Uczestnik wnosi przedpłatę określoną w warunkach poszczególnych Szkoleń.
 4. Wniesienie przedpłaty jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników szkolenia, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów na kurs decyduje kolejność wpływu przedpłaty.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu zwrotu przedpłaty dokonuje się na następujących warunkach:
  a. Zgłoszenie rezygnacji na więcej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot przedpłaty w wysokości 100 %,
  b. Zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed szkoleniem – potrącona zostanie opłata manipulacyjna w wys. 50 zł
  c. Zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot przedpłaty w wysokości 50 %,
  d. Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot nie przysługuje,
  e. Zgłoszenie rezygnacji przed rozpoczęciem kursu z uwagi na uzyskanie negatywnej oceny z egzaminu wstępnego – zwrot nie przysługuje.
 6. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi wnieść najpóźniej w chwili rozpoczęcia Szkolenia.
 7. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się wnieść całą opłatę za Szkolenie, oraz że w przypadku rezygnacji z kursu nie będzie ubiegał się o zwrot poniesionych kosztów.
 8. Niewniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do skreślenia Uczestnika z Listy Uczestników Szkolenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania zaświadczenia, w którym mowa w §2 ust. 4. do chwili uiszczenia opłaty za Szkolenie.

Dyscyplina Szkolenia
§5

 1. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków zaliczenia szkolenia. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie usprawiedliwiła nieobecności na jakichkolwiek zajęciach lub wyznaczyć inny termin
  i formę zaliczenia opuszczonych treści programowych.
 2. Zasady przeprowadzania egzaminów:
  2.a. na instruktora rekreacji ruchowej  egzamin teoretyczny, część ogólna – forma pisemna, przedmioty: Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej, Biologiczne podstawy rekreacji ruchowej, Teoria i metodyka rekreacji ruchowej (z egzaminu zwolnieni są absolwenci AWF z tytułem magistra),  egzamin teoretyczny, specjalizacja – z zakresu programowych treści kształcenia danej specjalizacji rekreacji ruchowej,  egzamin praktyczny, specjalizacja – z zakresu praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć rekreacyjnych danej specjalności rekreacji ruchowej.
  2.b. na wychowawcę wypoczynku – testowe sprawdzenie wiedzy zdobytej w trakcie kursu
  2.c. na animatora czasu wolnego oraz operatora ścianki wspinaczkowej i do prac na wysokościach – praktyczna demonstracja umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia
 3. W przypadku niezaliczenia któregokolwiek egzaminu wyznaczony będzie, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, dodatkowy termin egzaminu poprawkowego. Przystępujący do egzaminu poprawkowego obowiązany jest wnieść opłatę w wys. 50 zł /pięćdziesiąt złotych/.
 4. Egzamin komisyjny /drugi egzamin poprawkowy/ może być wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszego egzaminu poprawkowego. Egzamin komisyjny jest dodatkowo płatny w wysokości 100 zł /sto złotych/.
 5. W szczególnych wypadkach organizator może wyrazić zgodę na wyznaczenie innego terminu egzaminu poprawkowego.

§6

 1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie, w takim przypadku nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 2. W uzasadnionych losowo lub zdrowotnie przypadkach Uczestnik może przerwać Szkolenie i następnie kontynuować je w ramach innego kursu tej samej specjalności bez dodatkowych opłat.
 3. Uczestnik może odstąpić od szkolenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  · Wystąpienia przerwy w realizacji szkolenia trwającej powyżej 2 dni;
  · Stwierdzenia faktu nienależytego wykonania szkolenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego poinformowania Organizatora o takim przypadku. Odstąpienie Uczestnika od szkolenia w powyższych przypadkach zobowiązuje Organizatora do zwrotu należności za szkolenie uregulowanej wcześniej przez Uczestnika.
 4. Organizator może odstąpić od szkolenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  · Wystąpienia niezapowiedzianej, nieusprawiedliwionej absencji trwającej powyżej 2 dni;
  · Stwierdzenia przez Organizatora faktu rażącego nieprzestrzegania Regulaminu szkolenia przez osobę szkoloną. Odstąpienie Organizatora od szkolenia w powyższych przypadkach nie zwalnia Uczestnika od uiszczenia zapłaty za szkolenie w pełnej wysokości, nie upoważnia go także do wystąpienia z roszczeniem zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej wcześniej opłaty.

Przepisy porządkowe
§7

 1. Opuszczenie sali wykładowej podczas trwania wykładów lub ćwiczeń może nastąpić wyłącznie za zgodą wykładowcy lub instruktora.
 2. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora, takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa, księgozbiór i sprzęt specjalistyczny dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.
 3. Bez zgody instruktora zabrania się podejmowania Uczestnikom jakichkolwiek ćwiczeń praktycznych.
 4. Materiały szkoleniowe Organizatora stanowią własność intelektualną Szkoły Górskiej, zabrania się wykorzystywania ich w formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów szkoleniowych.
 5. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć oraz materiałów szkoleniowych.
 6. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu w trakcie zajęć jest zabronione pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Osobie skreślonej z powodów wymienionych w p. 8 Regulaminu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 8. Niezastosowanie się do tej części Regulaminu, skutkujące powstaniem jakichkolwiek szkód lub strat, spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody zarówno wobec Organizatora, jak i wobec innych uczestników Szkolenia.
 9. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne skargi i zażalenia zależy zgłaszać do Dyrektora Szkoły Górskiej – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, Pana Jerzego Suchodoły.

Postanowienia końcowe
§8

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwoływania poszczególnych kursów oraz warsztatów w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń /gwarantowany zwrot 100 % przedpłaty po wskazaniu przez uczestnika numeru konta bankowego/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie kursów oraz zmieniania terminów zjazdów, z zastrzeżeniem wcześniejszego poinformowania Uczestnika o planowanych zmianach.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone mienie Uczestników.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.szkolagorska.eu. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu
  należy do Organizatora.
 5. Uczestnik, wysyłając formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej www.szkolagorska.eu, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Łętowe, 21 listopada 2013 r.