Instruktor sportu po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu uzyskuje

  • Legitymację instruktorską wydaną są na plastikowej karcie wysokiej jakości, opatrzoną zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim.

instruktor-strzelectwa

druga-strona

  • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Po wizytacji akredytacyjnej Małopolskiego Kuratora Oświaty w marcu 2017 r. Szkoła Górska wystawia zaświadczenia zgodne ze wskazaniami MKO, poniżej wzór zaświadczenia.

  • Certyfikat będący załącznikiem do zaświadczenia z numerem akredytacji, wyszczególnieniem przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (poniżej wzór bez rewersu).

Legitymacje, zaświadczenia i certyfikaty są numerowane i rejestrowane w bazie Szkoły Górskiej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wydaje już legitymacji i nie zajmuje się organizacją szkoleń dla instruktorów strzelectwa. Nadzór nad procesem szkolenia w Szkole Górskiej – Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Poniżej decyzja Komendy Głównej Policji – potwierdzająca uprawnienia Szkoły Górskiej – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego do kształcenia w zawodzie instruktora sportu w specjalności strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe będące podstawą uzyskania pozwolenia na broń dla celów szkoleniowych.