Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Na gościńcu kariery

W ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Na gościńcu kariery” realizowanym
  przez Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju SYNERGIA.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Osoby Młode Na Rynku Pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Zasięg terytorialny Projektu obejmuje teren powiatów województwa małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego.
 5. Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

 § 2

Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

 1. Projekt – projekt „Na gościńcu kariery”, realizowany w partnerstwie przez Szkołę Górską – Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Lider) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Partner).
 2. Beneficjent (Lider) – Szkoła Górska – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 227, 34-733 Mszana Górna, www.szkolagorska.eu.
 3. Partner – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju SYNERGIA, ul. Kilińskiego 5/4, 40-061 Katowice, www.stowarzyszenie-synergia.pl.
 4. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje
  i nie jest bezrobotna), nieuczestnicząca w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.
 5. NEET wg definicji POWER – osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).
 1. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, nawet jeżeli nie spełnia wszystkich trzech kryteriów.
 2. Osoba długotrwale bezrobotna – w przypadku:
 • osób w wieku 18-24 lat, to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
 • osób w wieku 25-29 lat, to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
 1. Osoba niepełnosprawna – to osoba niepełnosprawna w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Osoba zamieszkująca tereny wiejskie (poza ZIT) – osoba zamieszkująca teren wiejski w jednym z powiatów województwa małopolskiego, objętych wsparciem w ramach projektu, tj. limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego.
 3. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3(włącznie); poziomy przedstawiają się następująco: poziom 1: szkoła podstawowa, poziom 2A: gimnazjum, poziom 3A: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane; technikum, 3B: uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, poziom 3C: zasadnicza szkoła zawodowa.
 4. Kandydat – osoba bierna zawodowo lub bezrobotna spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, która jest zainteresowana uczestnictwem w Projekcie.
 5. Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby młode, w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo
  i bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET w POWER, zamieszkujące teren powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego, w tym osoby niepełnosprawne, rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem i osoby zamieszkujące tereny wiejskie (poza ZIT).
 2. Przewidywana liczba uczestników Projektu wynosi 144 osoby, w tym 41 kobiet i 103 mężczyzn.
 3. Szczegółowa planowana struktura grupy docelowej, wskazanej w ust. 1:
 • 92 osoby bierne zawodowo, w tym 25 kobiet, 67 mężczyzn,
 • 52 osoby bezrobotne, w tym 16 kobiet, 36 mężczyzn; w tym 14 osób długotrwale bezrobotnych
  do 25 roku życia, w tym 3 kobiety, 11 mężczyzn,

W ramach ww. grup:

 • 7 osób niepełnosprawnych, w tym 3 kobiety, 4 mężczyzn,
 • 29 rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, w tym 19 kobiet,
  10 mężczyzn,
 • 108 osób zamieszkujących tereny wiejskie (poza ZIT), w tym 33 kobiety, 75 mężczyzn.
 1. Wsparcie dla uczestników projektu będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia
  do projektu, tj. w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu uczestnikowi zostanie przedstawiona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.
 2. Liczba uczestników Projektu oraz minimalne poziomy uczestnictwa w Projekcie osób z poszczególnych grup docelowych może ulec modyfikacji w zależności od zainteresowania oraz zaangażowania środków finansowych.

 § 4

Rekrutacja uczestników projektu

 1. Proces rekrutacji rozpocznie się od 01.01.2016 r., a jego zakończenie planowane jest na 31.10.2017 r. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji.
 2. Nowa wersja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie została udostępniona dnia 30.06.2017 r. na stronie http://szkolagorska.eu/2016/01/regulamin/ oraz w siedzibie Beneficjenta (wersja papierowa). Starsza wersja regulaminu dostępna jest w siedzibie Beneficjenta (wersja papierowa).
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie.
 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
 5. Rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna, w składzie: koordynator, asystent projektu, doradca zawodowy.
 6. Prace Komisji Rekrutacyjnej będą odbywały się nie rzadziej niż raz w miesiącu począwszy od daty przyjęcia pierwszego zgłoszenia.
 7. Wykaz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie:
  1. Formularz zgłoszeniowy (poprawnie wypełniony i podpisany),
  2. Urzędowe zaświadczenia w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, i osób niepełnosprawnych(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności); oświadczenia
   w przypadku pozostałych osób,
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (podpisywana w momencie rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia),
  5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dot. zgody na wykorzystanie wizerunku.
 8. Dokumenty rekrutacyjne składane elektronicznie przez stronę projektu, pod adresem http://szkolagorska.eu/2016/01/skorzystaj-1/, osobiście, wysyłane pocztą tradycyjną (na adres: Szkoła Górska, Łętowe 277, 34-733 Mszana Dolna) lub elektroniczną: szkola@szkolagorska.eu (skany), a wersja papierowa dostarczana podczas pierwszej formy wsparcia. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest złożenie w jednej z ww. form na adres biura projektu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w pkt. 7 niniejszego paragrafu.
 9. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy:
 • zapoznanie się ze szczegółową ofertą projektu,
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie wymaganych zaświadczeń i oświadczeń,
 • spotkanie z przedstawicielem biura projektu (lub rozmowa telefoniczna) – weryfikacja poziomu motywacji
  do udziału w projekcie, szczegółowe omówienie oferty,
 • posiedzenie komisji rekrutacyjnej (skład: koordynator projektu, doradca zawodowy, asystent projektu) – weryfikacja kryteriów formalnych,
 • stworzenie listy uczestników projektu (protokół z posiedzenia komisji),
 • podpisanie deklaracji udziału w projekcie.
 1. Kwalifikacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria podstawowe:

 1. spełnienie warunków formalnych (kwalifikacja do udziału w projekcie-kryteria dostępu),
 2. w przypadku szkoleń instruktorskich-posiadanie min. średniego wykształcenia (okazanie świadectwa/dyplomu),
 3. zgodność ze strukturą grupy docelowej (np. wiek, miejsce zamieszkania),
 4. adekwatność oferowanych w ramach projektu form wsparcia do potrzeb potencjalnego kandydata,
 5. wskazany poziom i typ niepełnosprawności (umożliwiający wykonywanie obowiązków w ramach zaplanowanych szkoleń/staży i podjęcia pracy),
 6. w przypadku szkoleń instruktorskich-wymagany bardzo dobry stan zdrowia + odpowiedni poziom umiejętności w danej dyscyplinie sportu (weryfikacja podczas indywidualnie umawianych sesji
  z instruktorem),

Dodatkowe (ze względu na dyskryminację na rynku pracy):

 1. samotne rodzicielstwo – 1 pkt.
 2. pochodzenie romskie – 1 pkt.

Dodatkowo brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 1. Listy rekrutacyjne będą prowadzone odrębnie dla każdej z grup docelowych wskazanej w części dotyczącej jej opisu.
 2. Warunkiem kwalifikowania uczestnika do projektu jest uzyskanie wszystkich danych wskazanych
  w formularzu zgłoszeniowym oraz w niniejszym regulaminie, które są niezbędne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji. Ponadto uczestnik projektu jest zobowiązany przekazać dane potrzebne do wyliczenia wskaźników rezultatu (m.in. status na rynku pracy, udział
  w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz wyrazić zgodę na możliwość przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.
 3. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej osoby zakwalifikowane zostaną niezwłocznie powiadomione.
 4. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do koordynatora projektu,
  który w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmienić decyzję Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową uczestników projektu, na której znajdą się osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z uwagi na brak miejsc.
 6. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji
  lub niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Każdy przypadek analizowany będzie indywidualnie ze względu na konieczność zapewnienia uczestnictwa w 80% zajęć.
 7. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje koordynator projektu.
 8. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo zmiany zasad obowiązujących w procesie rekrutacji ze względu na istotne okoliczności wpływające na wdrażanie projektu.

§ 5

Formy wsparcia w ramach Projektu

 1. Uczestnicy projektu w ramach Projektu otrzymają minimum trzy formy pomocy: dwie obligatoryjne
  oraz jedną fakultatywną.
 2. Obligatoryjnymi formami wsparcia będzie:
 • określenie profilu pomocy i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – wsparcie indywidualne
 • pośrednictwo pracy.

Każdy uczestnik może skorzystać z puli 6 godzin wsparcia indywidualnego oraz pośrednictwa pracy. Liczba godzin wykorzystana na poszczególne etapy uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb uczestników, każdy etap nie krócej niż 1 godzina (60 minut). Wszystkie etapy prowadzone będą przez psychologa, coacha i doradcę zawodowego.

Pośrednictwo pracy: przedstawienie wysokiej jakości ofert zatrudnienia – ofert pracy (min. 3 oferty
dla każdego uczestnika) zgodnych z kompetencjami.

 1. Fakultatywną formą wsparcia będzie jedna z poniższych usług lub instrumentów rynku pracy:
 • Szkolenia zawodowe (134 osób),
 • 5 miesięczne staże (10 osób).
 1. Planowane do realizacji szkolenia zawodowe:
 • Kursy instruktora sportu w następujących specjalnościach: narciarstwo zjazdowe, trener personalny, strzelectwo sportowe i bojowe, surwiwal, samoobrona, wspinaczka skałkowa, pływanie, jeździectwo. Każda osoba może wziąć udział w dwóch lub trzechkursach instruktorskich, dodatkowo ma możliwość uczestnictwa w kursie przedsiębiorczości.
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
 • Praca na wysokości + moduł malowanie/antykorozja/konserwacja, szkolenie wg standardów IRATA (certyfikat uznawany w Europie),
 • Spawanie z modułem praca na wysokości – 2 moduły spawania,
 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych, wg programu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 • Brukarz,
 • Cieśla/stolarz budowlany + moduł praca na wysokości,
 • Stajenny,
 • Pracownik pomocniczy w ogrodnictwie,
 1. Szkolenia wymienione w pkt. 4 oraz liczba przewidzianych do aktywizacji osób mogą ulec modyfikacji
  w trakcie realizacji Projektu w zależności od zainteresowania oraz zaangażowania środków finansowych.
 2. Wsparcie fakultatywne (tzw. bezpośrednie) musi zostać udzielone uczestnikom projektu w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
 3. Beneficjent i Partner zapewniają uczestnikom projektu (zależnie od charakteru działań), m.in.: materiały szkoleniowe, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, stypendium stażowe, dodatek szkoleniowy związany
  z udziałem w szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu). Korzystanie z tych dodatkowych form wsparcia reguluje dokument: „Procedury realizacji form wsparcia
  w ramach projektu „Na gościńcu kariery”, który dostępny jest do wglądu w biurze projektu.
 4. W przypadku, gdy uczestnik projektu podejmie zatrudnienie, zobowiązany jest do dostarczenia do biura projektu (osobiście, bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym) kserokopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy uczestnik podejmie zatrudnienie w trakcie trwania projektu, jak również w sytuacji, gdy zakończy udział w projekcie, w tym wypadku kserokopię należy dostarczyć nie później niż do 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31.03.2018.

 § 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez koordynatora projektu,
  a zatwierdzony przez Grupę Sterującą.
 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 3. Lider i Partner zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian Regulaminu, np. w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących Projektu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu i w biurze projektu.
 5. Lider i Partner projektu zastrzegają możliwość zaprzestania realizacji projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie, nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.02-12-0130/15. W przypadku zaistnienia powyższego, wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu uznaje się za nieważne.